close
България

Административният съд отмени Наредбата за местните данъци в Сливен

syd

След протест на Окръжна прокуратура – Сливен съдът отмени Наредбата за определяне на местните данъци на Община Сливен (приета с Решение №408/29.09.2016г. на Общински съвет гр. Сливен), като незаконосъобразна.

Протестът, по който е образувано делото, е подаден от Окръжна прокуратура – Сливен срещу подзаконов нормативен акт, подлежащ на съдебен контрол. С подаването му са предприети действия в защита на обществения интерес, свързан със законосъобразното упражняване на правомощията на орган на местно самоуправление – Общински съвет – Сливен.

Протестираният подзаконов нормативен акт (Наредбата за определяне на местните данъци гр.Сливен) съдържа административно-правни норми и се отнася за неограничен и неопределен брой адресати и има многократно правно действие.
Съгласно чл.141 ал.3 от Конституцията, Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по реда и в границите, установени със закон, но след предварително разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани лица, преди внасянето му за обсъждане. Като не е сторил това, Общинският съвет в Сливен е допуснал съществено нарушение на закона. Установявайки това нарушение на административно-производствените правила, съобразно внесения протест, съдът е отменил новата Наредба за определяне на местните данъци в Община Сливен.

Законът за нормативните актове придава изключително значение на тази предварителна дейност, която е част от възможността гражданите не само да бъдат информирани, но и да упражнят правото си на защита, чрез оспорване на съответните текстове. В мотивите си Общински съвет Сливен не е описал причините, обуславящи приемането на изцяло нова Наредба, изложени са съображения единствено за необходимостта от въвеждането на данък за таксиметровия превоз.
Административният съд в гр.Сливен изцяло е възприел мотивите в протеста на Окръжната прокуратура и постановил отмяна на цитираната Наредба.

Решението на Административен съд Сливен подлежи на касационно обжалване пред Върховния Административен съд в 14-дневен срок.