close
България

Окръжен съд – Бургас отчете дейността си през 2017 г.

syd-burgas

С годишен доклад, Окръжен съд – Бургас отчете дейността си през 2017 г. Специални гости на събитието бяха Боряна Димитрова, Вероника Имова и Севдалин Мавров, членове на Висшия съдебен съвет; Гергана Никова, съдия от Върховен касационен съд; Деница Вълкова, Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас; също и и.ф. административни ръководители на Административен съд – Бургас, Панайот Генков и на Окръжна прокуратура – Бургас, Красимира Кателиева. Присъстваха ръководителите и магистрати от всички районни съдилища в областта.

Окръжен съд – Бургас продължава използването на Централизираната система за разпределение на делата, която определя на случаен принцип докладчика по конкретното дело. Съдът успешно прилага и използва он-лайн услуги и електронни варианти на регистри, кореспонденция, призовки, съобщения и дела и през 2017 г.

1 477 наказателни дела са разгледани в Окръжен съд – Бургас през отчетната година. От тях свършените са общо 1 368, които представляват 92,6% от всички разгледани дела. 90,1% от свършените дела или 1 233, са приключили със съдебен акт по същество. 296 са разгледаните въззивни дела през 2017 г. 142 лица са осъдени през 2017 г.

1379 първоинстанционни граждански и търговски дела са разгледали окръжните магистрати през 2017 г. От тях свършените са 942 дела.

В осемте районни съдилища на територията на Бургаски съдебен окръг са разгледани общо 31 066 дела, от които свършените са 28 496 дела.

„Магистратите и съдебните служители от Окръжен съд – Бургас  и осемте районни съдилища непрекъснато се стремят към повишаване на квалификацията си, за да отговори съдебната институция на изискванията на обществото. Но доверие се гради трудно, поради което си поставяме по-високи цели, включващи по-ефективен достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на работните процеси и правораздаване, основаващо се на върховенството на закона“. Това сподели административният ръководител на институцията, съдия Росица Темелкова, като определи правораздавателната дейност на съдиите в региона като много добра.

Съдии от Окръжен съд – Бургас продължават да изнасят лекции по Образователната програма на ВСС. През изследвания период програмата е обхванала пет гимназии и ученици от две основни училища в Бургас. Двете институции успешно осъществяват образователни срещи и със студенти от двата бургаски университета. В коридорите на съдебната институция е открита постоянна експозиция от фотографии, документиращи открити беседи и посещения на млади хора в Съдебната палата. По този начин се информира обществеността за реализираните добри практики и инициативи от съда. Окръжен съд – Бургас проведе 6 инициативи „Дни на отворени врати“, с което се цели публичност и прозрачност на съдебните процеси и дела. На 06 април 2017 г. бе открит Център за медиация и извънсъдебно решаване на спорове към двата съда. 20 медиатори предлагат своите услуги в Центъра, като за времето от неговото създаване, са проведени 15 процедури по медиация, три  от които завършили със споразумение, одобрено от съда.

Съдът се стреми да изпълнява своя стратегически план за подобряване работата, насочен към постигане на стандарти, необходими за доброто управление на органа на съдебната власт. Институцията поддържа сътрудничество и осъществява взаимодействие с неправителствени организации, за прилагане на политика на отвореност.

В края на доклада, гостите изразиха своята положителна оценка за свършената работа от Окръжен съд – Бургас и районните съдилища.

Членът на ВСС, Вероника Имова, започна с думите: „Натовареността Ви е наистина подвиг! Впечетлена съм от представените резултати, експедитивността на съдебната институция и добрата организация на работа. Това се дължи на Вашата висока квалификация и добро управление. Фундаменталните въпроси за справедливо правосъдие се гарантират именно от случайното разпределение на делата.“

Последваха адмирациите на другия член на ВСС, Севдалин Мавров, според който представената много добра аналитична част е необходимо да бъде обсъдена. „Ние, членовете на ВСС, можем да решаваме проблемите заедно с Вас. Сами не може да измислим политики, разчитаме на Вас – магистратите.“

„Вие, наистина може да се гордеете с нивото, което сте постигнали“, продължи Гергана Никова, съдия във Върховен касационен съд. „Прави впечатление намаляването на количеството обжалваеми съдебни актове. Продължавайте да работите в този дух. Отчита се и доброто Ви желание и усърдие за работата с обществеността и младите хора за тяхната съдебна информираност.“

Деница Вълкова, Административният ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, също отправи поздравление към Окръжен съд – Бургас. „Постигате невероятен баланс за срочно представяне на делата и качество на съдебните актове. Бъдете здрави и по-удовлетворени!“

Емоционално след всички оценки, предходният ръководител на институцията, сега  член на ВСС, Боряна Димитрова сподели: „Окръжен съд – Бургас е на четвърто място по натовареност сред окръжните съдилища. Продължете със същите чувства, дълг и отношение към професията!“