close
България

Пушачите у нас – над 2 млн. души, основно млади хора

pushach

Броят на пушачите в България се оценява на 2.1 млн. души (34.7%). Ежедневно пушат 28.2% от българите, а 6.5% – понякога. Данните са от Европейското здравно интервю през 2014 г.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, като осигурява в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки. Изследването се е провело в периода октомври 2014 – януари 2015 година.

Обхваната е представителна за страната извадка от 8 839 лица на възраст 15 и повече навършени години в 4 124 обикновени домакинства. Чрез пряко интервю са анкетирани 6 410 души, като процентът на отговорилите е 72.5%.

Тютюнопушенето се сочи от специалистите като един от най-важните рискови фактори за разпространението на белодробни, някои онкологични и сърдечносъдови заболявания.

В края на 2014 г. 43.4% от мъжете и 26.9% от жените са пушачи. Няма значителна разлика в относителните дялове на пушещите понякога мъже и жени, докато ежедневно пушещите мъже на 15 и повече години са почти два пъти повече от жените в тази група, съобщиха от НСИ.

Най-голям е относителният дял на пушачите и сред мъжете, и сред жените във възрастовата група 25 – 44 години. С нарастване на възрастта се увеличава делът на непушачите и сред населението на възраст 65 и повече години – 17.7% от мъжете и 5.1% от жените пушат.

Сравнението на данните от двете вълни на изследването през 2008 и 2014 г. показва намаление на дела на пушачите за шестгодишния период, като по-голямо е при мъжете (с 13.7%) отколкото при жените (с 4.6%). И при двата пола намалението е основно поради намаляването на дела на лицата, които пушат понякога, като при жените има повишение на ежедневните пушачи – от 18.9% през 2008 г. на 20.7% през 2014 година.

През 2014 г. 35.4% от мъжете и 19.9% от жените пушат ежедневно цигари, като съществена е разликата в броя цигари, които пушат на ден. При мъжете преобладаващ е делът на тези, които пушат 20 и повече цигари – 19.5%, докато при жените този дял е 6.5%.

Обобщените данни за държавите членки от 2014 г., които Евростат разпространява, показват, че 23.2% от мъжете на 15 и повече години в ЕС пушат ежедневно, а 5.5% – понякога. Най-голям е делът на ежедневно пушещите мъже в Кипър (38.2%), Латвия (37.0%) и България (36.4%).

Най-слабо разпространено е ежедневното тютюнопушене сред мъжете в Швеция (9.2%) и Финландия (14.4%). В тези две скандинавски страни обаче е най-голям относителният дял на понякога пушещите мъже – 8.1% в Швеция и 7.7% във Финландия. Страните с минимални стойности на показателя сред всички държави членки са Унгария (1.9%) и Испания (2.9%).

В ЕС 15.5% от жените на възраст 15 и повече години пушат ежедневно, а 4.0% – понякога. Делът на ежедневно пушещите жени в държавите членки варира в широки граници – от 8.3% в Румъния до 22.1% в Австрия.

Друг рисков фактор по отношение на здравето е употребата на алкохол.

През годината, предшестваща изследването, 21.4% от мъжете и 44.9% от жените на възраст 15 и повече години нито веднъж не са употребявали алкохол. Поне веднъж месечно са пили 26.3% от мъжете и 24.4% от жените, а поне веднъж седмично – съответно 29.2 и 11.2%.

Всеки ден или почти всеки ден алкохол са употребявали 14.9% от мъжете и 3.6% от жените на възраст 15 и повече години.