close
България

Семействата на първолаците ще получат еднократна финансова помощ в размер на 250 лв.

pyrvoklasnik-uchenik

Родителите на записаните от началото на новата учебна 2017/2018 г. първокласници, чиито брутен средномесечен доход на човек за последните 12 месеца е не по-висок от 400 лв.,ще получат еднократно финансово подпомагане от 250 лв.

Размерите на помощите при бременност, раждане и за отглеждане на деца, съгласно Закона за семейните помощи за деца, са в сила от 1 януари 2017 г.

Еднократната парична помощ за записани в първи клас за първи път в държавно или общинско училище ученици се предоставя без доходен тест за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства, както и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Необходимо условие за кандидатстване е попълване и подаване на заявление-декларация след записване на отрочето в първи клас.

Крайният срок е до 15 октомври 2017 г.

Родителите, чиито средномесечни брутни доходи на човек са по-високи от 400 лв. за последната календарна година, предхождаща месеца, през който е подадено заявлението-декларация, нямат право на участие в подбора.

Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като трябва да се вземе предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявлението.

Заявлението-декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца семейства в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Ако майката е малолетна, заявлението-декларация се подава от законния ѝ представител.

Непълнолетните майки подават заявлението-декларация без да е необходимо да получават съгласието на законния си представител.