close
България

Важно за собствениците на домашни кучета

kuche

Община Сливен напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

След придобиване на куче собственикът трябва да подаде декларация по образец и да заплати такса в дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Сливен или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място. Регистрационният талон за притежаване и отглеждане на куче може да бъде получен в отдел ,,Екология“. Таксата е в размер на 20 лева.

От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
8. кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото ветеринарномедицинско регистриране;

Община Сливен използва случая и призовава всички стопани да бъдат отговорни към домашните си любимци. Да не допускат свободното им движение на обществени места, паркове, градини, детски площадки и на места, обозначени от Общината със забранителни знаци. Да водят кучето си на повод, а ако с поведението си може да заплаши хора или животни – и с намордник. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, да почистват след кучето си, когато го извеждат на разходка.

Ако поради някаква причина са възпрепятствани да отглеждат кучето си или неговото поколение, да му потърсят добър стопанин и да не го изоставят.