close
България

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен

vik_sliven

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 31.10.2022 –13.11.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

Строителнидейностиповодопроводнатамрежа:

  1. Главен клон IIвисока зона(1) по бул. „Тракия“;
  2. Клон 166 висока зона по бул. „Тракия“;
  3. Главен клон I средна зона „Хамамбаир“;
  4. Главен клон VIсредна зонабул. „ЦарСимеон“;
  5. Главен клон II висока зона(3) пресичане на р. Асеновска.

Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по бул. „Христо Ботев“.

Пътно-възстановителни СМР:

  1. по бул. „Цар Симеон“;
  2. по ул. „Индустриална“;
  3. по ул. „ВладиславОчков“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.