close
България

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица

vik_sliven

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 31.10.2022–13.11.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“,са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Главен колектор I – по ул. „Изворите“ между ул. „Изворите“ и ул. „Атанас Николов“;
  2. По трасето на Клон 25 – по ул. „Петко Напетов“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Драва“;
  3. По трасето на Клон 25 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Георги Обретенов“;
  4. По трасето на Клон 84 – по ул. „Крайречна“ между ул. „Коста Велков“ и ул. „Ракита“;
  5. По трасето на водопровод КII– по ул. „Изгрев“ между ул. „Михаил Греков“и ул. „Петко Напетов“;
  6. По трасето на водопровод К102 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Михаил Греков“ и ул. „Опълченска“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“,процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиранотЕвропейскиясъюзчрезКохезионенфонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.