close
България

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. „Речица”

vik_sliven

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 12.12.2022–04.01.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“,са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетатана следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливенса възможни временни прекъсвания на водоподаванетои е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Клон 31 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Опълченска“;
  2. По трасето на водопровод КII– по ул. „Изгрев“ между ул. „Опълченска“и ул. „ПеткоНапетов“;
  3. Довършителни работипо ул. „Михаил Греков“ между ул. „Драва“ и ул. „Безименна“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиранотЕвропейскиясъюзчрезКохезионенфонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.