close
България

На 15 декември откриват ремонтирания Регионален исторически музей в Ямбол

01 (1)

Официална церемония за откриване основно ремонтирания и модернизиран  Регионален исторически музей в гр. Ямбол ще се проведе на 15 декември в 11:00 часа.

Проектът „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“ се изпълни в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 1 911 225.24лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г. – Безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 271 596.24 лв. и с нея е финансирано изпълнението на строително – монтажните работи и част от оборудването и обзавеждането. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 639 629.00 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът обхвана ремонт и модернизация на сградата на Регионален исторически музей – гр. Ямбол на ул. „Бяло море” № 2, в Централната зона на град Ямбол, като включваше дейности по цялостно модернизиране на сградата, създаване на достъпна архитектурна среда, въвеждането на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея.

Срокът за изпълнение на проекта беше 32 месеца, от 23.04.2021г. до 31.12.2023 г.