close
България

Община Бургас освободи 244 паркоместа от изоставени автомобили

izostaveni koli

Освен че ежегодно изгражда нови паркинги, Община Бургас упорито и последователно работи за разчистване на града от неизползваеми автомобили. Тя стартира тази дейност през 2008 г. и оттогава не е спирала. Отстранените до днес автомобили са 3773 – доброволно или със заповеди за принудително преместване (разкомплектовани).

За настоящата 2020-а година статистиката е следната, като уточняваме, че някои от процедурите са стартирали през миналата:

– 174 бр. проверки;

– 418 бр. съставени констативни протоколи и стартирани процедури за ИУМПС;

– 66 бр. издадени Заповеди за принудително преместване на ИУМПС;

– 244 бр. освободили заемания терен доброволно и със заповеди за принудително преместване (разкомплектовани).

Екоинспекторите от общинския отдел „Опазване на околната среда“ осъществяват ежедневна контролна дейност за нерегламентирано замърсяване с отпадъци, включително и излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ – отпадък по смисъла на §1, т. 1б от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, а именно автомобили, които нямат заверен стикер за преминал годишен технически преглед повече от две години. Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предадат на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

За да бъде един автомобил класифициран като ИУМПС, той трябва да отговаря на поне едно от следните условия:

– Да бъде със стари регистрационни номера;

– Да са минали поне две години от датата, на която е следвало да бъде извършен задължителен годишен технически преглед.

В отговор на получените в Община Бургас сигнали за изоставени автомобили, екоинспекторите извършват проверка на място и маркират със стикер тези, отговарящи на споменатите критерии. Съгласно изискванията на Наредбата по управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба МПС, на техните собственици се дава 14-дневен срок за доброволното им преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване. След изтичане на този срок се извършват съответните контролни проверки. Ако автомобилите не са преместени, следва съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на заповеди за принудителното им преместване.

За съжаление, законовите срокове са относително дълги и в най-оптимистичния вариант реално принудително преместване може да се осъществи до месец след влизане в сила на Заповедта за принудително преместване или около 6 месеца от стартиране на процедурата.

При констатирани изоставени автомобили можете да сигнализирате на „Денонощен дежурен телефон на Община Бургас“ – 056/84 15 60 (907 218) или на горещия телефон в дирекция „Околна среда“ – 056/82 66 59, както и на e-mail: obshtina@burgas.bg.