close
България

Община Сливен стартира повторно прилагане на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“

CAF

Община Сливен стартира процес по повторно прилагане на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework). Моделът CAF 2020 е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Целта е осигуряване на висок обществен резултат, чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност и подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията. Той дава възможност Общината да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип, основавайки се на цикъла „Планирай – направи – провери – действай” (PDCA).

Повторното прилагане на модела CAF 2020 в Община Сливен отново обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип за самооценка от 10 души, в който са включени служители от различни функционални направления, за да може чрез изследване и анализ да се обхване цялостно дейността на общинската администрация.

Задачите на екипа по самооценка могат да бъдат разделени на три основни етапа. Първият етап представлява изготвяне на доклад за резултатите от самооценка на Община Сливен за периода 2022-2024 г. Самооценката представлява точна картина за състоянието на администрацията в дадения момент. В него ще бъдат отразени резултатите от анализа на вътрешната среда. Идентифицират се силните страни на организационното поведение, отразяват се областите на подобрение и са посочени мерките, които е необходимо да бъдат предприети за организационно усъвършенстване. Резултатът от тази самооценка е изготвянето на доклад, който се базира на визията за дейности, подобряващи управлението и протичащите работни процеси в администрацията. Етапът приключва с представяне на доклада и утвърждаването му от ръководството на Общината.

Вторият етап представлява съставяне на план за подобрение на Община Сливен за периода 2024-2026 г. На този етап ще бъде извършено приоритизиране на заложените в доклада от самооценка мерки за организационно подобрение, ще се разпределят за изпълнение във времето и ще се интегрират в процеса на планиране и управление на стратегическото и оперативно изпълнение в организацията. В резултат от тези дейности, екипът по самооценка ще състави проект на план за подобрение с определени отговорници по изпълнението за всяка от дейностите. Етапът приключва с представяне на проекта на плана за подобрение на ръководството на Общината, утвърждаването му и последващото изпълнение от служителите в администрацията в определените срокове.

Третият етап включва подготовката за провеждане на процедура по външна обратна връзка, т.е. оценка от външна за администрацията организация за правилното прилагане на модела за самооценка и постигнатите чрез него резултати. Приключва с получаване на етикет „Ефективен CAF потребител“.

Прилагането на CAF като устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло, като използва знанието и мотивацията на хората в нея.

С цел набиране на информация относно нагласите и мнението на гражданите и бизнеса в община Сливен ви приканваме да подпомогнете организационното усъвършенстване на администрацията, като попълните анкетата, предоставена на следния линк: https://mun.sliven.bg/surveys/take/survey-17