close
България

От септември стартира кандидатстването за услугите на двата социални центъра в училище „Хаджи Димитър“

obtshina sliven

От следващия месец жителите на Община Сливен ще могат да кандидатстват за услугите на двата социални центъра, които бяха изградени в бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал „Клуцохор“. Центърът за обществена подкрепа и Дневният център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства бяха открити в края на миналата година след ремонт на старата сграда.

Целта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца и/или младежи с тежки множествени увреждания.

Със заповед на кмета двете услуги са разкрити, считано от 1 юли. Работата с потребителите се предвижда да стартира през септември. За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по образец, с посоченият пакет от документи, както следва:

1. Лична карта за справка

2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от ЛКК

3. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар

4. Медицинско удостоверение от психиатър

5. В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

– копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;

– копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;

– становище на попечителя/настойника на лицето.

Документите се подават на адрес: град Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес: град Сливен, квартал „Българка“ 66.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Сливен има сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. на 30.01.2020г. Проектът е следващ етап от процеса по изграждане нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Изпълнението на предвидените дейности в проекта ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на община Сливен, за които е изградена подходяща инфраструктура, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца и/или младежи с тежки множествени увреждания.

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” са предвидени и дейности за подбор на двата центъра и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги  за потребители и техните семейства, закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на ЦОП и ДЦПДМТМУТС, закупуване на обзавеждане и оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.

Разкрити са двете услуги със Заповед на кмета на община Сливен, считано от 01.07.2020г., работата с потребителите се предвижда да стартира през месец септември 2020г. За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по образец, с посоченият пакет от документи, както следва:

  1. Лична карта за справка
  2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от ЛКК
  3. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар
  4. Медицинско удостоверение от психиатър
  5. В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

– копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;

– копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;

– становище на попечителя/настойника на лицето.

Документите се подават на адрес гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/.

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е до 31.12.2023г.