close
България

Съобщение от ВиК-Сливен

vik_sliven

С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. по реда на чл. 6, т.2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, считано от 01.01.2019 г. се въвеждат цени без ДДС за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както следва:

  1. Доставяне вода на потребителите – 1,712 лв./м3
  2. Отвеждане на отпадъчни води на потребителите – 0,079 лв./м3
  3. Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители – 0,394 лв./м3
  4. Пречистване на отпадъчни води на промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,469 лв./м3

степен на замърсяване 2 – 0,643 лв./м3

степен на замърсяване 3 – 0,939 лв./м3

  1. Доставяне вода на друг В и К оператор – 0,668 лв./м3