close
България

Утре разясняват в Бургас мерките в подкрепа на бизнеса в изнесен офис на бюрото по труда

burgas izgled

Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания „Новите мерки по Ваша мярка“, в която експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с Пакета „Заетост х 3“.

Консултациите в гр. Бургас ще са утре, 23 юли (четвъртък), в изнесен офис на ул. „Перущица“ № 67 (пред  ДБТ – Бургас), в часовия диапазон от 9.30 до 16.00.

Пакетът „Заетост х 3“ включва:

* Проект „Заетост за теб“, който цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост;

* Подкрепа в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

* Подкрепа, съгласно ПМС 151/03.07.2020 г., в размер на 60 % от осигурителния доход на работниците и служителите, която ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1 юли до 30 септември, на работодатели от почти всички сектори. В обхвата не попадат осигурените лица в следните сектори:

– А – Селско, горско и рибно стопанство;

– К – Финансови и застрахователни дейности;

– О – Държавно управление;

– Р – Образование, (с изключение на икономически дейности с код 85.10  – частен сектор, и код 85.5 );

– Q – Хуманно здравеопазване и социална работа (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91  – частен сектор);

– T – Дейности на домакинства като работодатели;

– U – Дейности на екстериториални организации и служби от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).