close
България

БАРТ и БАЛИЗ са признати за национално представителни организации за хората с увреждания

hora s uvrejdaniq

Сдруженията „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ и „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ са признати за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

БАРТ работи в интерес на своите членове, както и за утвърждаване на България като европейски значима дестинация за туризъм и интегриране на хората с увреждания и на лицата в неравностойно социално положение чрез рекреация, спорт и туризъм. Дейността на БАЛИЗ е свързана с отстояване на правата и осигуряване на достоен и независим живот на децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Националният съвет за интеграция на хората е увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората е увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.