close
България

В Бургас се проведе еко семинар по международния проект за почистване на Черно море

1

На 2-3 октомври 2018 г. в експоцентър „Флора“, град Бургас, се проведе еко семинар на тема „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“, който се провежда с участието на изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

Семинарът беше открит от Севдалина Турманова, заместник областен управител, професор в университета „Проф.д-р А. Златаров“ и регионален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Приветствени думи поднесе и Руска Бояджиева, заместник кмет по европейски политики и околна среда. В семинара участват също и представители на РИОСВ – Бургас  и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Семинарът е част от изпълнението на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море“ BSB552 RedMarLitter. Самото име на избраната дискусионна тема е предизвикателство и със сигурност изразените мнения в рамките на този форум ще бъдат един много сериозен  принос  към  определянето  на целите, ползите и начините за успешно осъществяване на проекта, който е по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ на ЕС, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ и ще се изпълнява съвместно с Община Бургас и партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси), като водещ партньор е Фондация „Виа Понтика“, България. Осъществява се изцяло с финансовата подкрепа на ЕС.

Проектът стартира през втората половина на месец август 2018 г. и ще продължи 30 месеца до февруари 2021. Основната му цел e намаляване на замърсяването на Черноморския басейн чрез проследяване и анализиране на основните отпадъчни потоци и изпълнение на пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от морски отпадъци. По време на изпълнението ще бъде разработена също компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения, методика за идентифициране на горещи точки и насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване.

Oсновните теми, които се разискваха през първия ден на семинара бяха: „Зауствания и брегови емитери“, „Замърсяване на Черно море с пластмасови отпадъци“, „Пластмасите и лагуните по света – какви са опасностите за Черно море“, „Дистанционни и визуални наблюдения на морските отпадъци“, „Мониторинг на морските отпадъци по българското Черноморие“, „Мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно. Методи за пробонабиране, разпространение и оценка“, „Оценка на риска от замърсяване в Черно море“, „Корабите като източник на замърсяване на Черно море с твърди отпадъци“ и др.

Семинарът закри лекцията на Илияна Стоилова от Сърф училище Акаша, проект WIND2WIN Challenge, с презентация на тема „Резултати от проучване за плаващите морски отпадъци по време на предизвикателството WIND2WIN“.