close
България

Експертите на РИОСВ-Бургас извършили 168 проверки през май

riosv-burgas

168 проверки на 163 обекта са извършени на територията на РИОСВ-Бургас, от които 98 планови и 70 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 15 акта за констатирани административни нарушения и 11 са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство за 131 000 лева.

Наложени 3 броя текущи месечни санкции по член 69 от ЗООС на обща стойност 2 750 лв.

В Община Люляково за обект канализационна система на с. Люляково е наложена текуща месечна санкция в размер на 163 лева. Тя е за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели азот амониев и азот нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 05.04.2017 г.

В Община Приморско за обект канализационна система на с. Веселие е наложена текуща месечна санкция в размер на 330 лева. Тя е за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели азот амониев и азот нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 29.03.2017 г.

Най-голяма по размер текуща месечна санкция е наложена на Община Несебър за обект канализационна система на „Равда – Сл. бряг – Несебър“ в размер на 2 257 лева. Тя е за превишение на Индивидуални емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване по показатели общ азот и общ фосфор, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 12.04.2017 г.

Общо събраните суми от РИОСВ – Бургас по наложени санкции са 16 064,34 лв.

От получените суми 80% – 12 851,47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са Община Сунгурларе – 9881,11 лв. и Община Бургас -1350,48 лева. 63 са сигналите на „зеления“ телефон , по които са извършени проверки от РИОСВ – Бургас.