close
България

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД, обявява три свободни работни места

mbal-sliven

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД гр.Сливен, обявява 3/три/ свободни работни

места, считано от 17.09.2018 год.:

1. Специалист по социална работа и консултиране

Изисквания за заемане на длъжността:

– образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по

хуманитарни, обществени, икономически и правни науки или

„Бакалавър”, „Магистър” в сферата на социалното подпомагане.

– Компютърна грамотност;

– Професионален опит и практически познания – при наличие се счита за

предимство.

2. Монтьор поддръжка на инсталации и оборудване

Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – средно-специално по електротехника и електроника,

средно;

– При наличие на допълнителна квалификация вакумна техника

– се счита за предимство.

3. Водопроводчик,вътрешно водоснабдяване

Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – средно-специално; средно;

– Професионален опит, практически познания и допълнителна

квалификация са предимство.

Кандидатите за свободните длъжности до датата на провеждане на

събеседването да представят в Отдел „Човешки ресурси”:

1. Заявление за постъпване на работа – форма, достъпна на адрес:

http://mbal.sliven.net/index.php и на място в Отдел „Човешки ресурси”;

2. Автобиография – Европейски формат;

3. Копие на диплома за завършено образование

Изборът на кандидатите ще бъде чрез събеседване на 11.09.2018 год. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, ул.”Христо Ботев” № 1 от 10.00 ч за

кандидатите за длъжността „Специалист по социална работа и консултиране”, от 11.00 ч. за длъжността „Монтьор поддръжка на инсталации и оборудване” и от 12.00 ч. за водопроводчик,вътрешно водоснабдяване.

Тел.за контакт – 044/611-728 – Личен състав