close
България

На 1 март започват дейности по проект на община Сливен за обучение на младежи

obtshina-sliven

На 1 март започват дейностите по практика на професията „работник в озеленяването” и теория на професионалното обучение за придобиване на част от професията „Помощник строител” със специалност „Основни и довършителни работи”. За периода на обучение всички младежи получават стипендии.

Община Сливен, в партньорство със сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор – Сливен“ и сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” продължава изпълнението на  Дейност 3 „Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването” и специалност „Озеленяване и цветарство“ и по част от професия „Помощник строител“ и специалност „Основни и довършителни работи“ по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост.

Основната цел е насочена към обучение на 80 младежи, както и придобиването на професионални умения и квалификация по професията „работник в озеленяването” и част от професията „помощник в строителството”.

Съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01, безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв. Проектът стартира на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.