close
България

Нова социална услуга обмислят в Община Котел

kotel

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ възлага Oбщина Котел.  Проект „Топъл обяд за хората в нужда от Община Котел”  ще  изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за  европейско подпомагане на най -нуждаещите се лица в България и ЕС.

Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на социални услуги, и по специално в  предоставянето на услугата „Обществена трапезария”, да притежават или да ползват на съответно правно основание подходяща материална  база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие от Закона за храните. Да  разполагат  с  подходящ  капацитет –технически,  финансов  и  административен,  организационни работни процеси и осигурена складова база, да гарантират предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към  балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на  храните и националните стандарти и норми за хранене.

Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на Оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. В  рамките  на  настоящата  услуга  се  предвижда  закупуването  на  хранителни  продукти  за  приготвяне  на  топъл  обяд  (супа,  основно  ястие,  хляб),  в съответствие  с  изискванията  на националното законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група от  2200 човека, живеещи на територията на  община Котел, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните  стандарти  и  норми  за  хранене.

Конкурсът  ще  се  проведе  от  Комисия,  назначена  със  заповед  на  Кмета  на Община Котел в предварително определен от Комисията ден след изтичане на 45 дни от публикуване на обявата. Крайна дата за подаване на документи е  23 юни 2017 г., 17.00 часа в деловодството на Община  Котел. /dariknews.bg