close
България

Община Бургас внедрява нов модел за управление на качеството

obtshina-burgas

Община Бургас внедрява нов модел за управление на качеството по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Общинска администрация Бургас в е една от избраните 16 администрации от общо 85 кандидатстващи институции, в която пилотно ще бъде въведен модела в сътрудничество с ИПА (Института по публична администрация). От стартирането на модела CAF досега повече от 3000 европейски организации са се регистрирали като негови потребители, а още хиляди във и извън Европа го прилагат за своите специфични цели на развитие.

Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор. Прилагането на CAF има за цел повишаване качеството на управление и организацията на работа на администрацията на всички нива. Една от основните му цели е повишаване качеството на услуги и удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Чрез прилагането на CAF, администрацията се развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението.

Общата продължителност на процеса на въвеждане на модела в организацията е около шест месеца като основна роля в него играе сформираният вътрешен екип, който ще направи самооценка на организацията и план за подобрения, съдържащ мерки за усъвършенстване.