close
България

Община Бургас предупреждава собственици на опасни сгради

obtshina-burgas

Община Бургас регулярно проверява състоянието на стари сгради – недвижими културни ценности. Целта е да се дадат законосъобразни предписания и указания  на техните собственици за взимане на мерки ПРЕДИ да стане някой фатален инцидент при нарушаване на конструктивната им цялост.

В момента Общината е указала с писма от 15.05.2017 г. обезопасителни мерки на четири такива сгради в 10-дневен срок. На собственика на друга сграда на ул. „Славянска“ 2 е напомнено, че не са изпълнени указанията по чл. 72, ал. 3 от ЗКН и е указан 7-дневен срок. За сградата на ул. „Филип Кутев“ 13 – държавна собственост, е указан кратък срок за обезопасяване. За строежа на на ул. „Граф Игнатиев“ 7 е указан 3-дневен срок за подмяна на амортизирана мрежа по фасадното скеле, а за още две стари сгради – недвижими културни ценности, за които има постъпили сигнали за рушащи се мазилки – 14-дневен срок с писма от 22.05.2017 г.

Проверки се извършват регулярно, като при констатирано  неизпълнение на предписаните мерки или неизпълнение в указаните срокове, на собствениците ще бъдат наложени санкции.

При установяване  на обстоятелства за застрашени сгради – недвижими културни ценности от увреждане или разрушаване, или във връзка с постъпили устни, писмени сигнали или жалби от граждани относно лошо физическо  състояние на такива обекти в гр. Бургас, създаващи предпоставки от инциденти, незабавно се предприемат съвместни действия по чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство /ЗКН/, в сила от 10 април 2009 г., от кмета на общината и от регионалния инспекторат по опазване на културното наследство. В такива случаи на установените собственици, концесионери и ползватели се дават съответните указания за аварийно-временно укрепване и обезопасяване със срок за изпълнение.

При сгради, които не са паметници на културата, след подаден сигнал в Общината или  констатиран случай при редовните  инспекции на нейните експерти, се издават предписания. Ако те не се спазят, се налагат глоби от 1000 до 5000 лв.

При много потенциално опасни сгради веднага се реагира с мерки по обезопасяването им, още докато текат административните процедури.