close
България

Община Бургас работи по нов проект за подобряване на градската среда

burgas

Община Бургас осигурява допълнителен капацитет за изпълнението на инвестиционната си програма чрез нов проект. Той има за цел да подобри възможностите на екипа от експерти, работещи в сферата на устойчивото градско развитие.
В инвестиционната програма са включени общо 26 проекта, от които 13 в основния и 13 в допълнителния списък. Те са разпределени в пет инвестиционни приоритета, насочени към подобряване на градската среда.

Инвестиционен приоритет 1 – „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, включва проекти за обновяване на многофамилни жилищни сгради, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас и в сградата на ТД на НАП.

Инвестиционен приоритет 2 – „Интегриран градски транспорт“, включва изпълнението на проект:  „Интегриран модел за управление на градската мобилност- І етап“. Неговата цел е да се надграждат системите за управление на графика и паркирането в града.

Инвестиционен приоритет 3 – „Градска среда „, е разделен на две групи дейности. В категорията „Градска среда“ попадат проекти, насочени към осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. „Възраждане“ и ж.р. „Меден рудник“ – етап І.
По група дейности „Зони с потенциал за икономическо въздействие“ на инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“ ще се изпълнява проект: „Обновяване на градска жизнена среда в Северна и Южна промишлена зона“, където основен обект на интервенция е разширението и реконструкцията на ул. „Крайезерна“.

Инвестиционен приоритет 4 – „Социална инфраструктура“, включва три значими групи дейности – образователна, културна и социална инфраструктура. По този приоритет вече се изпълняват или са завършени обекти като обновяване на двора на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Елин Пелин“ , сградата на Дома за деца „Ал. Г. Коджакафалията“. Други важни обекти в този приоритет са реконструкция на Културен дом на нефтохимика, Библиотека и музей на съвременното изкуство, Акве Калиде Термополис –  изграждане на музей и културна инфраструктура“ и др.

Проектът за повишаване на административния капацитет носи името „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-8.001- 0017-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Той е с период на изпълнение 90 месеца и по него ще се работи до 2023 година.