close
България

Община Бургас стартира проект за ограмотяване на българчетата от малцинствата

burgas

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната му цел е създаване на условия за пълноценна подкрепа на деца в предучилищна възраст от кв. „Рудник“, с. Равнец, гр. Българово и кв. „Победа“, където живеят компактни групи от етнически общности, чрез въвеждане на иновативни и надграждане на съществуващи образователни практики. Държавният интерес изисква в по-късна възраст те да не се превръщат в маргинали, а да се изградят като пълноценни граждани.

Партньори по проекта са Детска градина „Детелина“ – филиал гр. Българово, Детска градина „Калинка“ – кв. „Рудник“, Детска градина „Теменуга“ – с. Равнец, Детска градина „Звездица Зорница“, Детска градина „Веселушко“ и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Планираните дейности са свързани с транспортиране и придружаване на деца от населени места с компактно население от етнически общности до детските градини-партньори през цялата учебна година, подобряване на образователната среда в детските градини с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него, което включва обзавеждане и оборудване на 3 ателиета по традиционни занаяти, на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, на помещения за дейности по интереси и занимални. Обзаведените помещения ще създадат приветлива приемна среда за децата, в тях ще бъдат извършвани дейности по насърчаване участието на родителите във възпитателния процес и работа с родителите от семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина.

Ключова дейност по проекта е осигуряване на допълнително обучение по български език за децата, на които той не е майчин. Във всяка детска градина ще бъдат сформирани по 3 групи деца със затруднения в общуването на нашия език, като обучението ще се осъществи чрез провеждане на интерактивни и практически занятия по езикова култура и начална грамотност, съобразени с конкретните нужди на всяко едно дете.

Дейност „Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в детските градини-партньори и съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“ предвижда провеждането на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема „Дъга на толерантността“, 1 уъркшоп за изработване на глинени изделия, традиционни костюми на етносите, изделия от прежда и декупаж; „Дни на отворените врати“ за родители и близка семейна среда и по две еднодневни екскурзии за децата от всяка детска градина.

Дейност „Съвместна работа с родители от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина и родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ предвижда провеждане на ежемесечни сбирки на клуб „Отговорни родители“ в детските градини-партньори за представяне на добри практики на етническа толерантност и успешна съвместна интеграция, както и на 2 еднодневни изнесени обучения на родители за повишаване родителската отговорност при осъществяване на подкрепа и насърчаване учебния процес.

Дейност „Разработване и приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на община Бургас“ е свързана с приемането на Общинска програма за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН от 04.03.2010 г. за периода 2015-2020 г. и разработване на планове за действие по Програмата за всяка календарна година.