close
България

Общински съвет Котел решава за такса битови отпадъци

kotel

13 точки включва дневния ред заседанието на Общински съвет Котел. След тях са приемане бюджета за 2017 г. на Общината, разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за елемент на техническата инфраструктура за линеен обект: „Гравитачен външен водопровод и напорен резервоар за кв.“Изток“, Котел, даване на предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктута за обект: „Гравитачен външен водопровод и напорен резервоар за кв.“Изток“ за нуждите на „В и К – Сливен” ООД. О

бщинските съветници ще решават и за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект – Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН на извод „2“ от трансформаторен пост ТП „Център“ за ел.захранване на „Двуетажна жилищна сграда“ в ПИ 043032, местност „Авулук“, с.Филаретов, както и определяне на такса битови отпадъци за 2018 година., приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел.

Сесията е с начален час 15 часа днес. /dariknews.bg