close
България

По-малко прах е имало в Сливен и Стара Загора през есенно-зимния сезон

mrysen-vyzduh

Устойчиво се подобрява атмосферния въздух по отношение на праховите частици. Tова са изводите от доклада на РИОСВ – Стара Загора по отношение на фините прахови частици с размери 2,5 (РМ 2,5) и 10 (РМ 10) микрометъра за есенно – зимния период – 1 октомври – 31 март. Анализираните данните са от всички автоматични и ръчни измервателни станции на контролираната от екоинспекцията територия в градовете Стара Загора (автоматичен и ръчен), Сливен, Гълъбово и село Ръжена.

Влиянието на битовия сектор върху нивата на праховите частици в атмосферния въздух се оценява въз основа на ежегодни есенно – зимни доклади. Двата аналогично оценявани периода (01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. и 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.) показват, че през последния период в град Стара Загора над 7 пъти по – малко са отчетените превишения на средноденонощната норма по показател РМ10. В Гълъбово и Сливен също са регистрирани значително по – малък брой превишения. Същата тенденцията към намаляване на нивата има и при показател РМ 2,5.

Източници на праховите емисии са употребата на твърди горива в битовия сектор, автомобилния транспорт и промишлеността.
Намаляването на съдържанието на този замърсител във въздуха е резултат от предприетите и реализирани мерки от Плановете за действие към Общинските програми за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Те са изготвени от общините Стара Загора, Гълъбово и Сливен по реда на законите за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух.