close
България

Приеха единодушно Наредбата за въвеждане на платено паркиране в Сливен

sinq-zona

С 35 гласа „за”, 0 – „против” и 0 – „въздържал се” беше приета Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен.  Това стана на заседание на Общинския съвет в града. Наредбата регламентира режима и контрола на платеното паркиране, посочени са принудителните административни мерки в зоната и административно-наказателни разпоредби.

През месец май общинските съветници дадоха съгласие за въвеждането на „синя зона“ в града и възложиха на кмета Стефан Радев да организира тази дейност до края на месец септември.  При дебатите днес беше изразено задоволство, че ангажиментът е изпълнен в срок.

Управлението, поддръжката и търговската експлоатация на платената зона за паркиране, както и управлението и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили ще се осъществява от общинско предприятие „Градска мобилност“. В  тримесечен срок от влизането в сила на нормативния документ за въвеждане на платено паркиране в Сливен,  общинската администрация  трябва да предприеме действия по създаване на предприятието, разчертаването на зоната и поставянето на знаците.

Необходимите средства на Община Сливен за въвеждане на т.нар. „синя зона” са около 600 хиляди лева, като възвръщаемостта им се очаква да се случи за по-малко от година. Сумата включва закупуване на автомобил „паяк” и други два автомобила  за поставяне на скобите на превозните средства,  разчертаването, изграждане на  информационна система и оборудване на техническия център.

Таксите на платената зона ще бъдат определени с решение на Общинския съвет.