close
България

Природният газ поскъпва 10,81% от 1 юли

gaz

Цената на газа скача с 10,8% от 1 юли. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на закрито заседание.

Комисията не се е съобразила и е намалила исканото от „Булгаргаз“ увеличение от 18,05%, след като анализът в доклада на работната група е показал, че е обосновано да бъде направена отрицателна корекция в размер на 13 млн. лева надвзет приход от страна на „Булгаргаз“ ЕАД през 2017 г. Коригиран е бил и заложеният от газовото дружество параметър за калоричност на природния газ през третото тримесечие.

В утвърдената от КЕВР цена са включени компонентите за услугата „обществена доставка“ в размер на 7,11 лв./1000 куб.м и „задължение към обществото“ от 1,37 лв./1000 куб.м, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В утвърдената цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Енергийната комисия ще проведе закрито заседание на 1 юли, на което ще утвърди цените на електрическата и на топлинната енергия, в сила от 1 юли 2018 г., съобщиха още от енергийния регулатор.