close
България

РДПБЗН-Сливен:Защита от горски и полски пожари

pojar-gora

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен:

ПРЕДУПРЕЖДАВА:

 • Горските и полските пожари нанасят сериозни щети на околната среда.
 • Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.
 • Характерно за горските пожари е, че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.
 • От началото на годината са възникнали общо 372 броя произшествия на територията на област Сливен от които 9 бр. в горски територии и земеделски земи.
 • Пожарната статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления(мълнии), а в останалите 98 на сто – причина за огнените бедствия е човешката небрежност.
 • За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, е необходимо да спазваме изискванията за пожарна безопасност в горските територии.

ЗАПОМНЕТЕ:

 • Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето.
 • Повишена опасност от пожар крие небрежното пушене.
 • Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските територии.
 • Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски територии.
 • Не палете огън в горите, освен на специално обозначени и устроени места.
 • Преди да запалите огън, се уверете, че са осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе подръчни уреди за гасене-тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
 • Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ:

 • Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.·
 • Съобщете за пожара на единния европейски номер за спешни повиквания 112 или в най-близкото населено място или горски дом.·
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места.·
 • Използвайте водата, ако има наблизо река – намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.
 • Покрийте откритите части на тялото си. Пред  устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп от набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Не сваляйте дрехите си – те поемат част от топлината.·
 • При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по нагоре по склоновете – от ниските части към върха.·
 • Оказвайте помощ и съдействие на екипите за гасене на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.·
 • Забележите ли признаци на пожар в горски територии, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

ЗАПОМНЕТЕ:

 • Със започването на жътвената кампания и с повишаването на температурите се увеличава риска от  пожари и запалвания в площите с житни култури, които нанасят значителни загуби за земеделските стопани.
 • Изгарянето на растителни остатъци в земеделските земи е забранено– чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.
 • Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
 • В личните стопанства палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
 • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
  Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!
 • Не палете огън в  междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
 • Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
 • Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски територии.
 • Особена е отговорността за недопускането на пожари на собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и на кметовете на населените места.
 • Не се допуска паркиране и ремонтиране на моторни превозни средства в площите с посеви от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
 • Повишена пожарна опасност крие и небрежното пушене. Хвърлянето на незагасени цигари може да доведе до опожаряването на значителни площи с посеви. Не изхвърляйте цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през площите с посеви.
 • Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

 

При възникване на пожар незабавно подайте съобщение на единния европейски номер за спешни повиквания 112.