close
България

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Ямбол съветва:

navodnenie-poroi

Правила за поведение и действие при наводнение.

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие повишаването нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

НАВОДНЕНИЯТА могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ
-При възникване на опасност за /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112.
-Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора.
-Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.
-При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.
-Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ
-Изключете газта и електричеството.
-Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.
– Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;
-Напуснете по най-бързия начин дома си.
-При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива.
-За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях.
-При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.
-Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

КОГАТО СТЕ НАВЪН
-Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
-Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.
-Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви.
-Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.
-Не пийте вода от наводнени водоизточници.

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ
-При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.
-Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
-Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
-В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.
-Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.
-Не разрушавайте/непробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.
-Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО
-Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.
-Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.
-Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.
-Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.
-Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
-Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с най-важните за оцеляване материали и средства, поставена на удобно, познато на семейството място.
При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.