close
България

Средната заплата расте с над 8%

pari

Средната месечна работна заплата в България ускорява ръста си през второто тримесечие, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За периода април-юни средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на годината с 4,5%. Най-голямо е увеличението в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9,8%, „Строителство“ – с 8,2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6,7%, пише Investor.bg.

На годишна база средната месечна работна заплата расте с 8,2%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 15,5%, „Образование“ – с 12,3%, и „Строителство“ – с 11,4%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. е 1 145 лв., за май –
1 110 лв., и за юни – 1 119 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 663 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 922 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 821 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 697 лева, и „Строителство“ – 887 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9,6%, а в частния – със 7,6%.

Предварителните данни на националната статистика за наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни показват нарастване с 42,6 хил., или с 1,8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 2,35 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30,7%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,9%, както и в „Строителство“ – с 3,7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2,7%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21,8 и 16,9%.

В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 13,7 хил., или с 0,6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 6,4 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3,6 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.4 хил., а най-голямо намаление в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7,6 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ – с 5,4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3,9%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ – с 6,6%.