close
България

Съдия Илияна Балтова представи концепцията си

sydiq-iliqna-baltova
Изявление пред медиите на съдия Илияна Балтова, първият номиниран кандидат за член на ВСС от професионалната квота, при представяне на концепцията й за работата на висшия орган на съдебната власт:

Предстои ни безпрецедентен по своята демократичност избор за висшия орган на съдебната власт – за първи път всеки съдия ще може пълноценно да гласува за предпочитаните от него шестима от предложените кандидати, на които да възложи доверието си да го представляват през следващите пет години. За да се произведе един наистина информиран избор, всеки от кандидатите представя своя концепция за работата на ВСС.

Заставам днес пред вас, в качеството си на първия номиниран кандидат, за да ви представя основните приоритети, които бих искала да развия в бъдещата си работа, ако бъда избрана.

Като специален акцент в работата си смятам да поставя въвеждането на нов модел/ нов стандарт в комуникацията с магистратите, който да гарантира, че дневният ред на ВСС съвпада с дневния ред на магистратите. За да докажа сериозността на ангажимента си за осъществяване на истинска обратна връзка, вече разполагам с функциониращ интернет сайт – baltova.bg – който се надявам днес чрез вас да популяризирам сред колегите. На него посетителите могат да се запознаят с концепцията ми, мотивите за приемане на предложението за номинация, могат да попълнят анкета за състоянието на съдебната ни система, но най-важното – имат възможност да поставят въпроси към мен и да отправят предложения, да инициират дискусия. Използвам случая да ви поканя също до посетите сайта и да поставите своите въпроси.

Относно останалите развити в концепцията ми приоритети, бих искала да заявя, че според мен дейността на ВСС трябва да е ориентирана в три основни направления:
– независимостта на съдията и съдебната система като цяло;
– качественото правосъдие;
– статута на съдията.

Важно е да се разбере, че съдийската независимост не е мантия на безнаказаност, а право на гражданите – градивен елемент на основното човешко право на справедлив процес по смисъла на чл.6 от ЕКПЧ. Независимостта означава съдията да постановява решенията си по вътрешна убеденост, на базата на закона и доказателствата по делото, свободен от политически, корпоративен, административен или какъвто и да било натиск.

В една демокрация, която зачита принципа за разделението на властите, съдийската квота във ВСС има централна роля в отстояване независимостта на съда. Конкретното ми предложение в тази насока е създаването на действен протокол за реакция на Съвета при констатирани посегателства върху съдийската независимост, който задължително включва изслушване на засегнатия магистрат.
От друга страна, все във връзка с гарантиране независимостта, наложително е ВСС да демонстрира най-високо ниво на прозрачност в отношенията си със съдиите и с обществото, като развива предвидими процедури и мотивира всички свои решения.

Водена от разбирането, че ВСС е призван да осигури условия магистратите да изпълняват качествено конституционната си функция по правораздаване, предлагам създаването на механизъм – специална комисия, ангажирана с постоянно усъвършенстване методите на работа в съдебната система, използването на информационните технологии.

Като важна тема съм извела необходимостта от запознаване с годишния доклад на министъра на правосъдието относно постановените срещу България решения на ЕСПЧ и очертаване на мерки за преодоляване на проблемите.

Насочила съм вниманието си и към участието на ВСС в законодателния процес, тъй като качественото правосъдие е функция на доброто законодателство. Заложила съм на проактивна политика със законодателя по въпросите, които касаят гилдията и процесуалните закони. Гласът на експертите – представители на професионалното съсловие, следва да бъде чут и ВСС следва да бъде гарант за това.
Във връзка със статута на съдията, за утвърждаване функцията си на представляващ магистратите, Съветът трябва да отстоява постигнатото и да гарантира устойчивост на реформата в областта на конкурсите и атестирането, като обезпечаващи естественото израстване на магистратите по прозрачен и предвидим начин. Въведените промени в тази област до голяма степен отговарят на очакванията на магистратите. Следва да се даде възможност за наблюдение на ефекта и съставяне на оценки.

По отношение на дисциплинарната практика, съм предложила провеждането на системни срещи с представителите на Инспектората към ВСС, като съм откроила нуждата от уеднаквяване на стандартите и преодоляване на усещането за избирателен подход към магистратите.

Поддържам, че въведената система за оценка на натовареността трябва да бъде надграждана и особено важен е прекият контакт със съдиите и административните ръководители за генериране на достоверна доказателствена база, преди предприемане на стъпки по промяна броя на съдилищата или магистратите.

Отделила съм внимание на задълженията на ВСС във връзка с управлението на бюджета, обучението на съдиите, управлението на проекти и взаимодействието с антикорупционните органи, като имам конкретни иновативни предложения във всяка от тези области.

Представяйки накратко пред вас тези акценти в бъдещата си работа, ако бъда избрана, бих искала да потвърдя ангажимента си за доразвиване на тези приоритети, след обсъждане в магистратската общност.

И в Съвета и в гилдията ще работя за обединение, създаване на усещане за обща кауза и ангажиране на органа с проблемите на магистратите. Надявам се да съумея да допринеса за установяване на нормалност, позитивизъм, прагматизъм и градивен диалог, защото по думите на руския философ Григорий Померанц

„Стилът на дискусията е по-важен от нейната тема. Темите се сменят, но стиловете създават цивилизации.“

Като редови съдия мога да заявя, че съдиите искат засягащите ги въпроси да бъдат решавани без надменност и назидателност, да се установи вътрешна справедливост в системата. Наистина се надявам, че в новия ВСС ще се създаде онази енергия, която да доведе до положителен ефект както за магистратите, така и за обществото както цяло, защото от Съвета започва да се изгражда авторитетът на магистратура. А ВСС се нуждае от авторитет, за да може с достойнство да защитава постиженията на съдебната ни система, отразени и измерени и в европейски план.