close
България

713 проверки извърши РИОСВ-Бургас през летния сезон

qzovir

През юни, юли, август и септември експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Бургас извършиха 713 проверки на 613 обекта.

Дадени са 201 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 46 акта, наложени 17 санкции и издадени 34 наказателни постановления на стойност 185 900 лв.

С по 2000 лв. са санкционирани общините Котел и Поморие за неизпълнение на условие, определено в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни води.   За неизпълнение на условие от комплексно разрешително с 60000 лв е санкциониран „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД ,  „Кроношпан България“ ЕООД  с 20 000 лв,  общините Бяла с 5000 лв,  Айтос и Созопол с по 2 000 лв.

За  изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и образуване на незаконни сметища са глобени с по 3000 лв. общините Котел и Сунгурларе. Глоба от 7000 лв. е наложена на СМДЛ „Лина“ ЕООД за третиране на отпадъци без разрешение. Община Поморие е санкционирана с 3000 лв. за неосигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства.

Без съгласуване на ИП по ЗООС и Закон за биологичното разнообразие са наложени санкции в размер на 5 000 лв на „ТЙВА Интернешанъл“ ЕООД за изграждане и монтиране на дървено стълбище на къмпинг „Делфин” и „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за изграждане на паркинг.

За нарушения на Закона за водите, за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издадените им разрешителни са санкционирани обекти в Бургас – 4 652 лв,  Царево – 2 156 лв, Китен,  Приморско – 1 941 лв, Свети Влас – 426 лв,  Айтос – 725 лв,  Поморие – 629 лв и Сунгурларе – 176 лв.

С принудителни административни мерки е спряна  производствената дейност на млекопреработвателно предприятие в с. Шиварово, община Руен и на обект за обработка  и преработка на храни от животински произход  в с. Соколово, община Карнобат.

От наложени санкции за този период са събрани 519 200, 42 лв.  Сумата  е разпределена на общините, на чиято територия се намира санкционирания обект. Най-големи суми са преведени на община Несебър – 352 046лв следвана от  Бургас- 38 904 лв,  Царево – 6 676лв , Поморие – 5 840лв , Приморско – 4 063лв  и Айтос – 2 204лв.

Основен акцент в контролната дейност през летният периода бяха проверките на потенциални замърсители на Черно море – обекти формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти.

Проверявани са и сезонни обекти, използващи хладилни и климатични системи заредени с вещества, които нарушават озоновия слой или флуорирани парникови газове, измервания на нивата на шум, на емисии от неподвижни източници.

Извършен е и контрол по изпълнението на мерките, заложени в програма за привеждане дейността на „Кроношпан България“ ЕООД с условията в издаденото Комплексно разрешително за намаляване на наднорменото запрашаване.

303 проверки са по сигнали от граждани. За сравнение за същия период през 2016 г. са – 364.