close
България

Българското дружество за защита на птиците открива инсталация с макети на орли в Бургас

maketi-orli

Жителите и гостите на Бургас ще могат от 1 август да разгледат макети на орли, които са монтирани в района пред Експозиционен център „Флора“. Инсталацията е по инициатива на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Всеки от макетите, общо 6 на брой, е в реални размери, като някои от птиците достигат над 2 метра при размах на крилете.

Инициативата в Бургас е част от честванията на 25-тата годишнина на програма LIFE, Директивата за хабитатите и „Натура 2000“. През май 2017 г. се навършиха 25 години от приемането на Директива за запазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, с която страните-членки на Европейския съюз (EС) се задължават да опазват около 1500 редки и застрашени вида растения и животни и около 230 вида местообитания. За целта се създава единна европейска екологична мрежа „Натура 2000″, която включва над 27 000 защитени зони, заемащи една пета от сухоземната територия на ЕС. Наред с екологичното законодателство ЕС създава и програма LIFE – финансов инструмент за подкрепа на проекти, свързани с опазване на околната среда и борбата с климатичните промени, която от стартирането си през 1992г. е съфинансирала над 4300 проекта.

Голяма част от екологичната мрежа „Натура 2000“ в България е разположена на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ и включва Родопите, Сакар, Странджа и др. Дружеството води отговорна политика по опазване на околната среда и биоразнообразието, като осъществява свои проекти и подкрепя дейностите на държавни и неправителствени природозащитни организации, свързани с опазване на застрашени видове и техните местообитания. Компанията изпълнява редица целенасочени дейности за опазване на биоразнообразието, които включват кабелиране (подземно полагане) на въздушни електропроводи, поставяне на защитни изолации и обезопасяване на щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове.

С проекта „Живот за царския орел“ (LIFE 12 NAT/BG/572), който изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците, „Електроразпределение Юг“ е първата инфраструктурна компания в България – координиращ бенефициент по програма LIFE.
Целта на проекта е опазване популацията на световно застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000″.

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg. Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП www.birds.bg.