close
България

Малките земеделски стопани ще могат да кандидатстват за помощи до 25 000 евро

traktor-posevi

Собственици на малки земеделски стопанства могат да кандидатстват за финансиране до 25 000 евро с проекти по Програмата за развитие на селските райони. Обявената за прием подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 е една от дългочаканите от стопаните и интересът към нея ще бъде голям. Общият бюджет на подмярката е почти 24,5 млн. лева.

Процентът на съфинансиране от страна на одобрените бенефициенти варира от 60% до 90% в зависимост от възрастта на стопаните, района на изпълнение на проекта, дали той предвижда въвеждане на иновации в съответното стопанство, биопроизводство и т.н. Допустими кандидати по подмярка 4.1.2. са физически лица, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и признати групи и организации на производители.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски стопани, да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи за предходната календарна година, да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро.

Освен това, кандидатите трябва да са собственици или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, а ако са юридически лица – да са микро или малки предприятия.

По обявената процедура ще се финансират разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, създаване или презасаждане на трайни насаждения. Допустими са разходи за закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта, изграждане или ремонт на напоителни системи и други. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в сок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи – в срок до 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Крайният срок за кандидатстване изтича в 17.30 часа на 22 октомври 2018 г. като кандидатстването става само по електронен път чрез онлайн платформата ИСУН 2020. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg . Националната служба за съвети в земеделието вече започна да изготвя безплатно бизнесплановете на кандидатите по подмярката.