close
България

Търсят се млади лелки за детските градини в Бургас

detska-gradina

Община Бургас се старае да осигури през европейските програми трудова заетост за младите хора. Най-спешна е нуждата от помощник-възпитатели и помощник-готвачи в детските градини, наричани у нас общо и с най-добро чувство „лелки“. Това е една добра възможност за професионален старт на младежи до 29 години. Децата на Бургас са умни, а в забавачниците работят прекрасни колективи.

Поканата е отправена по проект №BG05M9OP001-1.002-0041-С01 „Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост на територията на Община Бургас“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „Активни“, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, до края на месец ноември 2016 г.“. Община Бургас набира младежи до 29-годишна възраст, които през последните минимум 4 месеца не са ангажирани с обучение, образование или са извън работна заетост, а през последните 12 месеца не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“. Одобрените кандидати ще бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии: градинар, барман, работник поддръжка на сгради, помощник-възпитател, помощник-готвач и социален асистент.

При редовно посещение на занятията са предвидени стипендии в размер 10 лв. на ден. След приключване на обученията, на кандидатите ще бъде осигурена работа за период от 6 месеца при следните работодатели: ОП „Туризъм“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, ДГ „Морска звезда“, ДГ „Звездица Зорница“, ДГ „Звънче“, ДГ „Калина Малина“ – кв. Ветрен, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Славейче“, ДГ „Надежда“, ДГ „Изгрев“, ДГ „Моряче“, ДГ „Веселушко“, ДГ „Ханс К. Андерсен“, ДГ „Калинка“ – кв. Рудник с филиал в кв. Черно море, ДГ „Синчец“ с филиал в кв. Горно Езерово, ДГ „Слънце“, ДГ „Здравец“, ДГ „Детелина“ с филиал „Светулка“ в гр. Българово, ДГ „Теменуга“ – с. Равнец.

След изтичане на срока, в който е осигурена заетост, съответният работодател си запазва правото по своя преценка, в зависимост от степента на удовлетвореност от демонстрираните качества и професионални резултати при изпълнения на служебните задължения на наетите служители, да им предложи постоянна заетост.

С изпълнение на настоящия проект ще се даде възможност неактивните младежи да получат нужното образование, подходяща работна заетост и да натрупат професионален опит, които са основна предпоставка за успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.

Кандидатите могат да заповядат от утре в Община Бургас, централна сграда – стая 208, при Таня Урумова – старши експерт в Дирекция „Образование и демографски въпроси“. За информация: тел. 056/907 228, тел. 0885 983 782.